Pensjonat Poniatowski

Nasze życie - newsy, aktualności, wydarzenia, atrakcje.

pensjonat_poniatowski,andrzejki_2023,suchowola

Regulamin: Andrzejki 2023


REGULAMIN

ANDRZEJKI 2023

W PENSJONACIE PONIATOWSKI

Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników ANDRZEJKI 2023 , w tym postanowienia regulujące:

1) sposób organizacji;

2) warunki uczestnictwa;

3) obowiązki uczestników ANDRZEJKI 2023;

4) uprawnienia uczestników ANDRZEJKI 2023.

 

Uczestnicy ANDRZEJKI 2023 są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Organizatorem ANDRZEJKI 2023 jest PLAMS BRONISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA ŻŁOBIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA UL. BIAŁOSTOCKA 68A 16-150 SUCHOWOLA

 

ANDRZEJKI 2023 SĄ odpłatne i dostępne wyłącznie dla osób, które dokonały zakupu wstępu u organizatora.

 

Bilety można nabyć w Pensjonacie Poniatowski codziennie w godzinach 12:00-22:00 lub płacąc przelewem należną kwotę na konto PLAMS BROSNISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA ŻŁOBIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

o numerze: 44 1500 1083 1210 8010 8687 0000 podając w tytule przelewu imię i nazwisko wraz z ilością zadeklarowanych osób.

Osoba, która przyczyn losowych, np. choroby odstępuje z uczestnictwa w ANDRZEJKI 2023 może wskazać inną osobę w to miejsce, jednak należy o tym poinformować Organizatora nie później niż do 23 listopada 2023 w formie mailowej lub pisemnej.

W cenę biletu wliczone jest :
zabawa przy muzyce (DJ)
miejsce przy stoliku
zimne przekąski
dania gorące (4 dania gorące)
kawa, herbata, woda mineralna, soki (bez ograniczeń)
napoje gazowane (bez ograniczeń)
atrakcje, konkursy i animacje

 

ANDRZEJKI 2023 rozpoczną się o godzinie 19.00 dnia 25.11.2023. i potrwają do godziny 03.00 dnia 26.11.2023

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zakupu biletów. Sprzedaż biletów prowadzona jest do 20.11.2023 lub do wyczerpania miejsc.

 

Podczas ANDRZEJKI 2023 zabrania się:
rzucania przedmiotami,
używania środków odurzających lub psychotropowych,
rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych,
używania środków pirotechnicznych, rac świetlnych i dymnych, petard, pochodni itp.,
przebywania osób w miejscach nieprzeznaczonych do przebywania,
wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych
niszczenia mienia,
sprzedaży alkoholu i innych produktów
wszczynania bójek, agresywnych zachowań

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora. W powyższym przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem zostawienia do siebie kontaktu przez uczestnika). Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje w takim wypadku odszkodowanie, a jedynie zwrot ceny zakupy biletów.

 

Organizator zapewnia środki bezpieczeństwa zgodne z obowiązującym stanem wiedzy i techniki, nie ponosi odpowiedzialności cywilnej wobec poszkodowanego uczestnika ANDRZEJKI 2023

 

W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora

(np. lockdown) Organizator zwraca koszt zakupu biletu wstępu na Sylwestra.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ANDRZEJKI 2023 z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń osób chcących wziąć udział w organizowanej imprezie Sylwestrowej do dnia 20.11.2023

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. działania tzw. siły wyższej itp., a ponadto zastrzega sobie prawo do zmiany programu pod względem czasowym.

 

Zgłoszenie udziału w ANDRZEJKI 2023 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji fotograficznej ANDRZEJKI 2023 oraz wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów popularyzatorskich.

 

Za nieprzestrzeganie zasad regulaminu wobec osób naruszających porządek publiczny, zakłócające przebieg imprezy i narażające inne osoby na niebezpieczeństwo mogą być zastosowane sankcje w postaci usunięcia z imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.

 

Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Internetowej, pod adresem:

pensjonat-poniatowski.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.