Pensjonat Poniatowski

Nasze życie - newsy, aktualności, wydarzenia, atrakcje.

andrzejki2022,andrzejkipensjonatponiatowski

REGULAMIN IMPREZY ANDRZEJKOWEJ


REGULAMIN

IMPREZY ANDRZEJKOWEJ 2022

W PENSJONACIE PONIATOWSKI

 

 

Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników, w tym postanowienia regulujące:

1) sposób organizacji;

2) warunki uczestnictwa;

3) obowiązki uczestników

4) uprawnienia uczestników 

 

Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Organizatorem imprezy jest PLAMS BRONISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA ŻŁOBIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA UL. BIAŁOSTOCKA 68A 16-150 SUCHOWOLA

 

Impreza jest odpłatna i dostępna wyłącznie dla osób, które dokonały zakupu wstępu u organizatora.

 

Bilety można nabyć w Pensjonacie Poniatowski codziennie w godzinach 12:00-20:00 lub płacąc przelewem należną kwotę na konto PLAMS BROSNISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA ŻŁOBIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

o numerze: 44 1500 1083 1210 8010 8687 0000 podając w tytule przelewu imię i nazwisko wraz z ilością zadeklarowanych osób.

 

 

Osoba, która przyczyn losowych, np. choroby odstępuje z uczestnictwa może wskazać inną osobę w to miejsce, jednak należy o tym poinformować Organizatora nie później niż do 15 listopada w formie mailowej lub pisemnej.

 

W cenę biletu wliczone jest :
zabawa przy muzyce (DJ)
miejsce przy stoliku
zimne przekąski w bufecie
dania gorące
kawa, herbata, woda mineralna, soki (bez ograniczeń)
napoje gazowane (bez ograniczeń)

 

iMPREZA rozpocznie się o godzinie 20.00 dnia 19 listopada 2022. i potrwa do godziny 02:30 dnia 20 listopada 2022r.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zakupu biletów.

 

Podczas imprezy zabrania się:
rzucania przedmiotami,
używania środków odurzających lub psychotropowych,
rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych,
używania środków pirotechnicznych, rac świetlnych i dymnych, petard, pochodni itp.,
przebywania osób w miejscach nieprzeznaczonych do przebywania,
wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych
niszczenia mienia,
sprzedaży alkoholu i innych produktów
wszczynania bójek, agresywnych zachowań

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora. W powyższym przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem zostawienia do siebie kontaktu przez uczestnika). Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje w takim wypadku odszkodowanie, a jedynie zwrot ceny zakupy biletów.

 

 

W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora

(np. lockdown) Organizator zwraca koszt zakupu biletu wstępu

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń osób chcących wziąć udział w organizowanej imprezie do 15 listopada 2022

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. działania tzw. siły wyższej itp., a ponadto zastrzega sobie prawo do zmiany programu pod względem czasowym.

 

Zgłoszenie udziału w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji fotograficznej oraz wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów popularyzatorskich.

 

Za nieprzestrzeganie zasad regulaminu wobec osób naruszających porządek publiczny, zakłócające przebieg imprezy i narażające inne osoby na niebezpieczeństwo mogą być zastosowane sankcje w postaci usunięcia z imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.

 

Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Internetowej, pod adresem:

pensjonat-poniatowski.pl

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.