Pensjonat Poniatowski

Nasze życie - newsy, aktualności, wydarzenia, atrakcje.

sylwester_2022,pensjonat_poniatowski,suchowola

Regulamin: BALU SYLWESTROWEGO 2022


REGULAMIN
BALU SYLWESTROWEGO 2022
W PENSJONACIE PONIATOWSKI
Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady
zachowania się uczestników Sylwestra, w tym postanowienia regulujące:
1) sposób organizacji;
2) warunki uczestnictwa;
3) obowiązki uczestników Sylwestra;
4) uprawnienia uczestników Sylwestra.
1.Uczestnicy Sylwestra są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
2.Organizatorem Sylwestra jest PLAMS BRONISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA
ŻŁOBIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA UL. BIAŁOSTOCKA 68A 16-150 SUCHOWOLA
3.Sylwester jest odpłatny i dostępny wyłącznie dla osób, które dokonały zakupu wstępu
u organizatora Sylwestra.
4.Bilety można nabyć w Pensjonacie Poniatowski codziennie w godzinach 12:00-20:00
lub płacąc przelewem należną kwotę na konto PLAMS BROSNISŁAW, KRZYSZTOF I
HENRYKA ŻŁOBIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
o numerze: 44 1500 1083 1210 8010 8687 0000 podając w tytule przelewu imię i
nazwisko wraz z ilością zadeklarowanych osób.
5.Osoba, która przyczyn losowych, np. choroby odstępuje z uczestnictwa w Balu
Sylwestrowym może wskazać inną osobę w to miejsce, jednak należy o tym
poinformować Organizatora nie później niż do 29 grudnia 2022 w formie mailowej
6.W cenę biletu wliczone jest :
zabawa przy muzyce (DJ)
miejsce przy stoliku
zimne przekąski
dania gorące (3 dania gorące)
kieliszek prosseco o północy
kawa, herbata, woda mineralna, soki (bez ograniczeń)
napoje gazowane (bez ograniczeń)
atrakcje, konkursy i animacje
7.Sylwester rozpocznie się o godzinie 20.00 dnia 31 grudnia 2022r. i potrwa do godziny
04.00 dnia 01 stycznia 2023r.
8.Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zakupu biletów. Sprzedaż biletów
prowadzona jest do 28 grudnia 2022 r.
9.Podczas Sylwestra zabrania się:
rzucania przedmiotami,
używania środków odurzających lub psychotropowych,
rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych,
używania środków pirotechnicznych, rac świetlnych i dymnych, petard, pochodni itp.,
przebywania osób w miejscach nieprzeznaczonych do przebywania,
wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych
niszczenia mienia,
sprzedaży alkoholu i innych produktów
wszczynania bójek, agresywnych zachowań
10.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z przyczyn niezależnych
od Organizatora. W powyższym przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem zostawienia
do siebie kontaktu przez uczestnika). Informacja zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje w takim wypadku
odszkodowanie, a jedynie zwrot ceny zakupy biletów.
11.Organizator zapewnia środki bezpieczeństwa zgodne z obowiązującym stanem
wiedzy i techniki, dające szanse na zredukowanie zagrożenia zarażeniem się wirusem
SarsCov2 i nie ponosi odpowiedzialności cywilnej wobec zarażonego uczestnika Balu
Sylwestrowego.
12.W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora
(np. lockdown) Organizator zwraca koszt zakupu biletu wstępu na Sylwestra.
13.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Sylwestra z powodu zbyt małej
ilości zgłoszeń osób chcących wziąć udział w organizowanej imprezie Sylwestrowej do
dnia 24 grudnia 2021r.
14.Organizator zastrzega sobie prawo zmian przebiegu imprezy z uzasadnionych
powodów, np. działania tzw. siły wyższej itp., a ponadto zastrzega sobie prawo do
zmiany programu pod względem czasowym.
15.Zgłoszenie udziału w Sylwestrze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
nieodpłatne prawo do rejestracji fotograficznej Sylwestra oraz wykorzystanie
zarejestrowanego materiału do celów popularyzatorskich.
16.Za nieprzestrzeganie zasad regulaminu wobec osób naruszających porządek
publiczny, zakłócające przebieg imprezy i narażające inne osoby na niebezpieczeństwo
mogą być zastosowane sankcje w postaci usunięcia z imprezy bez możliwości ubiegania
się o zwrot poniesionych kosztów.
17.Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
18.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Internetowej, pod adresem:
pensjonat-poniatowski.pl
19.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.